Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Dua Kitab Qa'idah Fiqih Kontemporer

1. Kitab Idhah Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah karya Asy-Syaikh Al-'Allamah Abdullah bin Said Al-Lahji rahimahullah, sebuah kitab Qaidah Fiqih dalam Madzhab Syafi'i:

2. Al-Qawa'id Al-Fiqihiyyah wa Tathbiqatuha fi Al-Madzahib Al-Arba'ah karya Dr. Muhammad Az-Zuhaili:


Posting Komentar untuk "Dua Kitab Qa'idah Fiqih Kontemporer"